Viser arkivet for stikkord timeekspress

Buss kvar time - eit godt mål

Det er eit stort behov for betre busstilbod rundt om i landet. No er det på tide å leggje til rette for at fylka skal opprette nye timeekspressruter. Sett i forhold til kor mange milliardar samfunnet bruker på jarnbanen, er det rimeleg at dei mange områda som ikkje har jarnbane også får eit betre kollektivtilbod. Buss er billig i forhold, og vegane er ligg klåre til å ta i mot kollektivtrafikken.

For både unge og eldre i distrikta vil det å få tilbod om timesavgangar med buss vera eit stort framsteg. Slike bussruter vil vera ein vekstimpuls som store regionar får nytte av. Det vil bli lettare å pendle til skule og jobb, det vil bli enklare å oppsøkje ulike kulturtilbod, og reiselivsnæringa kan tilby produkt der bussturen er ein del av opplevinga. I tillegg vil helseføretaka kunne spare store utgifter, i og med at bussen kan brukast til pasienttransport.

Eg meiner at staten bør stille midlar til disposisjon for at fylka skal kunne søkje om stønad til gode bussatsingar. Pengane kan vera viktig investerings-, risiko- og driftskapital dei første åra før timesrutene er innarbeidde.