Viser arkivet for stikkord smågutar

Rettsvern og omskjering av gutar

Senterpartiets stortingsgruppe vedtok nyleg at omskjering av gutar må forbys på lik line med omskjering av jenter. Dette er eit viktig signal om at vi tek rettsvernet til små ungar på alvor, og at vi likestiller gutar og jenter.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF, er ein av mange har sterke meiningar om temaet omskjering. I innlegget “Jødeforbud” påstår han at å innføre eit forbod mot å forby rituell omskjering av gutar er det same som å innføre ein ny jødeparagraf.

Dette reagerer eg sterkt på, men eg er ikkje overraska. Kvar gong eg har diskutert dette temaet i media, kjem slike skuldingar opp. Som politikar ser eg det som viktig å tore å ta opp til diskusjon også kontroversielle og vanskelege tema. Dette er eitt av dei.

Barns rettsvern, religionsfridom og respekt for enkeltmennesket er nokre av dei vesentlege momenta for at eg er mot religiøst og kulturelt begrunna omskjering av mindreårige gutar. Ungar blir utsette for ulike typar overgrep, deriblant omskjæring, og vi må styrke rettsvernet deira. (Medisinsk begrunna omskjering er sjølvsagt noko anna, då er det av omtanke for ungen at ein gjer det.)

At nokon kan utføre eit irreversibelt inngrep på friske kjønnsorgan til ungar som ikkje kan nekte, er ikkje greitt. Dette er heller ikkje greitt: 1) Dei blir utsette for risikoen for komplikasjonar. Somme blir skadde for livet. 2) Seksuallivet til dei som er heldige og ikkje blir skadde av inngrepet, blir også påverka i større eller mindre grad. 3) Dei kan aldri fjerne den religiøse markøren omskjeringa inneber dersom dei skulle velje å konvertere til ein annan religion eller få eit ikkje-religiøst livssyn.

Dette siste er årsaka til at eg ikkje kjøper argumentet om at det å forby omskjering er eit brot på religionsfridomen, slik mellom anna ein del jødar og muslimar hevdar. Slik friheit må innebera å kunne velje sjølv.

Eg har tala med menn som er sterkt prega av at dei har vorte omskorne i barndommen. Dei takkar for at nokon tek opp temaet. Problemet er at dei færraste – om nokon – ønskjer å stå fram med historia si fordi det er så intimt og tabubelagt. Derfor kjem det einsidig informasjon frå grupper der omskjering er vanleg.

Eg reagerer som nemnt når Ropstad påstår at ein forbod mot mannleg, rituell omskjering i Noreg ville innebera eit jødeforbod. Ein norsk jøde tok kontakt med meg etter eg uttalte meg om omskjering før ein gong. Han var ein av desse som takka for engasjementet mitt. Han skreiv at han ville eg skulle vita om at det finst jødiske miljø som har gått bort frå skikken med omskjering, at dei har valt å utføre eit anna rituale i staden. Og han peikte på at ein kan vera ein god jøde om ein ikkje er omskoren.

Ropstad viser til at omskjering at det er meir hygienisk. Eg vil minne om at det finst såpe og vatn, noko dei fleste i dagens samfunn er flinke til å bruke, og at denne påstanden indirekte insinuerer at det store fleirtalet av norske menn er uhygieniske.

Eg set religionsfridomen til enkeltmennesket høgt, og ikkje minst også respekten for andre menneske sin kropp. Prinisipielt er det ikkje skilnad på omskjering av jenter og gutar. Det første er heldigvis forbode allereie. Neste steg er å forby omskjering også av gutar, og setje ei aldersgrense på 18 år for inngrepet. Då er gutane myndige og kan velje sjølv om dei vil utsetje seg for dette.

Herpes-smitte på omskorne smågutar

Det er lite og ingenting som får meg så provosert og lei meg som at ungar blir utsette for overgrep. Akkurat no er kvalmen også framtredande. For smågutar har vorte smitta av herpes på grunn av omskjering.

Regjeringa har hatt ute til høyring eit framlegg om å gjera omskjering av smågutar til eit offentleg tilbod. Det kan høyrast fornuftig ut for å få ned talet på skadar. Dersom omskjering er lovleg, er det likevel stor grunn til å tru at ein del miljø uansett vil halde fram med å gjera det på helsefarlege måtar.

Som ei mor skreiv på nettet: ho hadde fått omskoren guten av ein norsk lege, men var misnøgd med at han skar bort for lite av forhuden. Derfor gjekk ho til ein kvakksalvar på Grønland og fekk han til å skjera bort resten.

Vi har lagt ned forbod mot omskjering/kjønnslemlesting av jenter, og no er det på tide at vi tek omsyn til gutane også. Sjølv om det er ein mindre andel av gutar som blir skadde for livet, kan vi ikkje akseptere omskjering av smågutar heller.

Det handlar om at små, forsvarslause ungar kan få varige skadar på penis, problem med framtidig sexliv, kjønnssjukdommar, må amputere eller døyr som følgje av eit totalt unødvendig inngrep der ein skjer bort delar av eit friskt kjønnsorgan.

Dersom vi forbyr omskjering, vil det vera lettare for helsesøster, lege eller andre å sjå om ulovleg omskjering er utført ulovleg på gutar enn det er på jenter. Såleis er det lettare å førebyggje og straffeforfølgje.

Viss vi gir eit offentleg tilbod, inneber det at vi legitimerer inngrepet ytterlegare. Kva skjer i dei tilfella der det offentlege helsevesenet forårsaker skadar på kjønnsorgana til desse ungane? Det kjem garantert til å skje innimellom, for alle operative inngrep er forbundne med risiko. Kjem vi til å oppleva rettssaker mot staten for å ha lagt til rette for eit slikt inngrep når det ikkje førelå medisinsk grunngjeving for det? Det burde vi i så fall.

I USA er det oppretta ein organisasjon der omskorne menn jobbar for å få bort denne praksisen. Dei mennene som har teke kontakt med meg etter at eg har uttalt meg om saka her i Noreg, skriv at dei har få eller ingen å tala med om problema dei har fått.

Det er tabubelagt, og vanskeleg å stå fram med. At somme menn er veldig nøgde med å ha fått kutta bort ein del av penis, er deira sak. Dersom vi set ei aldersgrense på 18 år for å få utført inngrepet, kan det hende dei som utfører det tenkjer annleis.

Dette kokar etter mi meining ned til kva vi meiner er religionsfriheit, og kva vi meiner om barns rettssikkerheit. Skal vi prioritere religionsfriheit for vaksne som ønskjer å påføre ungane irreversible religiøse markørar, eller skal vi verne om religionsfriheita til den enkelte ungen?

Og skal vi godta at forsvarslause ungar blir utsette for overgrep på dette viset? Nei, forby uvesenet.