Viser arkivet for stikkord røykeforbod

Ta tiggarane, ikkje røykarane

Det var heilt rett å forby røyking på restaurantar og utestader. Men det er å gå for langt å forby dette i parkar og på opne plassar. Politiet har viktigare ting å gjera enn å bøtleggje røykarar. Det er betre å gjeninnføre forbodet mot tigging og rette ein innsats mot dette.

Røyking er noko svineri, men vi kan ikkje fortrengje røykarar frå alle stader. Så lenge som vi ikke vil gå så langt som å totalforby røyk, må dei kunne opphalde seg nokre stader.

Røykarar må sjølv ta ansvar for å ikkje vera til plage for andre. Dersom røyking i parkar er eit stort problem, kan det alternativt opprettast retningsgjevande røykesoner slik som det blir gjort på togperrongar o.l.

Røykarar er ikkje organiserte kriminelle. Derimot er det stor grunn til å tru at utanlandske tiggarar ofte er knytt til organiserte kriminelle nettverk. Det er eit stort problem at mobile kriminelle bandar opererer rundt om i landet. Tigginga er ein slags dekkoperasjon for å kunne drive kriminell aktivitet til andre tider på døgnet.

Eg meiner bestemt at massiv tigging i Oslos gater og i andre byar er til større sjenanse enn røyking. Det skapar eit negativt inntrykk av Oslo og andre byar for tilreisande utlendingar og nordmenn at tigginga er så påtrengjande.

Det er straffbart å organisere tigging, men politiet kan ikkje lenger gripe inn overfor tiggarar med mindre dei utgjer eit openbart ordensproblem eller at tigginga er trugande og plagsam. Dette er ei skjønnsmessig og vanskeleg vurdering, og terskelen er høg for å gjera noko.

Problemet når tigging i seg sjølv ikkje er straffbart, er å vita når den er organisert eller ikkje for eventuelt å kunne gripe inn. Ergo er det langt viktigare å gjeninnføre forbodet mot tigging enn å forby røyking i parkar og på opne plassar.