Viser arkivet for stikkord personvern

Media og metodar

TV2 har teke Frps Bård Hoksrud med buksene nede – dei har avslørt at han har kjøpt sex i Riga. I forrige blogginnlegg skreiv eg om dette. I dette innlegget vil eg kommentere metodane TV2 brukte, som eg meiner er tvilsame.

Mange med meg vil meine at det er usmakeleg å fara til Riga saman med tre medlemmar av ungdomsorganisasjonen og gå på horehus. Men likevel: eg misliker tanken på tv-team som ligg i buskane og ventar på at politikarar skal gjera noko gale slik at dei sjølv skal få eit godt oppslag.

Media som vel å overvake med skjult kamera og skjult mikrofon og journalistar som oppgir falsk identitet for å avdekke lovbrot, kan det forsvarast? I saker av særs samfunnsmessig betydning kan det nok det. Er sexkjøpet til ein stortingsrepresentant ei slik sak?

Personvern er eit viktig tema i samfunnet vårt. Det er strenge krav til kva metodar politiet kan bruke sjølv om dei mistenkjer kriminelle handlingar. For å få overvake og avlytte må dei grunngje mistanken sin godt overfor rettssystemet. For media gjeld den presseetiske magefølelsen og redaktøransvaret.

TV2 bør gå inn i seg sjølv og vurdere om dei har gått fram på rett måte. Eg meiner dei ikkje har det.

Farleg fart

Alle menneske gjer feil i trafikken, men somme køyrer fortare og farlegare enn andre – og med vilje. Menneske som slik utset andre for å bli drept eller hardt skadd i trafikken, må stoppast. Derfor er det betenkeleg når Bård Hoksrud frå Frp blankt avviser gjennomsnittsmåling av fart som eit nyttig verkemiddel for å redde livet til uskuldige trafikantar.

Personvern eller vern av liv?

Dette er på sett og vis ei absurd motsetning, men likevel: Bård Hoksrud meiner gjennomsnittsmåling av fart strir så gale mot omsynet til personvernet at vi ikkje kan ta det i bruk. Dette er eit pussig standpunkt. Til og med Datatilsynet godtek denne nye forma for fartskontroll. Dei meiner at gjennomsnittsmåling kan vera tvilsamt i høve personvernet, fordi alle bilar blir tekne bilete av når dei passerer dei to kameraboksane. Datatilsynet godtek likevel dette fordi bileta av alle dei som ikkje køyrer for fort automatisk vil bli sletta berre få sekund etter at bilane har passert.

Skremmande

Det er skremmande å sjå videoar som unge råkøyrarar har teke under villmannskøyring i tunnelar, eller å lesa om alvorlege ulukker som skuldast høg fart der menneske i fleire bilar blir ramma.

Dei fleste av oss trur det ikkje kan hende oss. Men det kan det. I møte med nokon som kjem fykande i 160 km/t og som mistar kontrollen, kan det skje kven som helst. Det kan vera ein familie på veg til hytta. Det kan vera ei glad jente på 22 år som har vore på jobbintervju og som har fått vita at ho kan begynne i ny jobb på måndag. Og alltid er det mange fleire enn dei som døyr som blir ramma – alle dei som mistar sine.

I fjor sommar var ulukkestala særleg høge, og diskusjonane var mange om korleis vi skal sørgje for at færre døyr i trafikken. Skytset vart retta mot vegstandarden – mot for dårleg asfalt og krappe svingar.

Sjølv om det er rett at vi no satsar mykje meir på å ruste opp vegane, er det dessverre ikkje så enkelt. Kvar og ein av oss som køyrer bil må ta ansvar også for liva til andre menneske. Og når ein del gir blaffen i dette, må vi gjennomføre tiltak som førebyggjer ulukker på grunn av uvettig køyring.

Betre effekt

Vi veit at dei automatiske trafikkontrollane på særleg ulukkesbelasta punkt langs vegane våre reduserer talet på alvorlege ulukker der. Og Statens Vegvesen seier tydeleg at det neste steget – gjennomsnittsmåling av fart – vil gje endå betre effekt. Frå no i juli blir denne forma for fartskontroll teke i bruk på to stader i landet, mellom anna i Telemark der Hoksrud kjem frå.

Personvern er viktig, men det er fullt mogleg å finne praktiske løysingar som tek omsyn til personvernet, samstundes som vi vernar folk mot å bli drepne i trafikken. Dei fotoboksane vi kjenner til frå før reduserer farten på farlege punkt langs vegane. Kamera som måler gjennomsnittsfart vil kunne nyttast der høg fart er eit problem på heile strekningar. Tunnelar er særs relevante i så måte. Det handlar trass alt om å berge liv.