Viser arkivet for stikkord overfallsvaldtekter

Valdtektsbølger og innsats for trygge byar

Ei skremmande valdtektsbølge har skylt over hovudstaden i år, og det er enno ikkje er slutt. Stadig blir nye kvinner overfalt og krenka på det grovaste når dei skulle kunne gått trygt rundt i byen. Noko må gjerast, men kva?

Det er umogleg for politiet å vera alle stader til ei kvar tid for slik å førebyggje overfallsvaldtekter. Likevel er det sjølvsagt tiltak politiet kan gjennomføre for å redusere risikoen. I Stavanger tok politiet fatt i problematikken etter ei valdteksbølge i 2009, og oppnådde imponerande resultat. I 2009 var det 19 anmeldte overfallsvaldtekter pluss 5 valdtekter i drosje. Året etter vart det ikkje anmeldt ein einaste overfallsvaldtekt i byen.

Resepten var mellom anna å doble talet på valds- og sedelegheitsetterforskarar, sende sivile spanarar og etterforskarar ut på byen i helgane, utvikle større kompetanse og betre det taktiske og tekniske nivået. Gjennom målretta arbeid gjorde dei byen tryggare, og fleire gjerningsmenn vart dømte.

Politiet i Stavanger bestemte seg for at dette var noko dei ville prioritere, og resultata kom. Dei samarbeidde med andre aktørar – drosjenæringa, natteramnane, innvandrarorganisasjonar, asylmottaket, dørvaktar, valdtektsmottaket osb. Media var også viktige, dei formidla stadig bodskapen om innsatsen som vart gjort. Og ikkje minst: befolkninga engasjerte seg, mellom anna under fanen “Vi tek natta tilbake, saman for ein trygg by”.

Oslo er ein større og meir uoversikteleg by enn Stavanger, og somme tiltak er ikkje nødvendigvis like enkle å gjennomføre i hovudstaden. Eg meiner likevel det er viktig at Oslo-politiet ser til Stavanger og den målretta innsatsen dei har gjort der. Det er gjennomført ein god analyse av valdtektsproblemet i Oslo, men den målretta strategien og den konkrete oppfølginga kan synast å mangle førebels.

Kvinner skal kunne kle seg og te seg som dei vil og ferdast der dei ønskjer utan at dei risikerer å bli overfalte og valdtekne. Eg håpar at mange ulike instansar går saman for ein trygg by og for å ta natta tilbake også i Oslo.

Overfallsvaldtekter og rasisme

Det har blese opp til storm etter at eg sa kva eg meiner om samanhengane mellom overfallsvaldtekter og haldningane til ein del ikkje-vestlege menn. Stormen er det stort sett ikkje-vestlege menn og SOS Rasisme som står for. Og det dei seier er ikkje at kvinner sjølvsagt skal bli respekterte som dei er uansett klesstil og livsførsel. Derimot påstår dei at det er rasistisk å vise til det faktum at mesta alle overfallsvaldtekter blir begått av menn frå enkelte framande kulturar.

Vi treng ein open debatt om kvinnesynet hos ein del grupper i samfunnet vårt. Då meiner eg ikkje berre ikkje-vestlege menn, for altfor mange valdtekter blir også utførte av norske menn. Men det er overfallsvaldtektene eg har uttalt meg om, som ei oppfølging av den siste tids hendingar.

Det som skil overfallsvaldtektene frå andre valdtekter, er at dei skaper stor frykt også blant kvinner som ikkje blir direkte ramma. Det blir dessverre oftare ein diskusjon om korleis kvinner kler seg og ter seg i staden for ein diskusjon om kva vi skal gjera for at kvinner skal få kle seg og te seg akkurat som vi vil utan å bli overfalte og krenka på det grovaste.

Det er verdt å merke seg at bortimot ingen anmeldte overfallsvaldtekter blir begått av norske menn. I 2009 var det ingen nordmenn blant gjerningsmennene i følgje politiet sin statistikk. Og mesta alle offer er norske kvinner. Dei går altså ikkje etter sine eigne, men vel seg ut oss. Årsakene til dette, og kva vi skal gjera med det, må vi finne ut meir om.

Tiltaka eg gjer framlegg om er 1) sørg for at mistenkte gjerningsmenn blir varetektsfengsla til politiet har bevis eller kan sjekke vedkomande ut av saka, 2) bur gjerningsmennene inne til dei kan sendast ut av landet, 3) bruk øvste strafferamme for valdtekter, 4) følg opp valdtektmenn som ikkje kan sendast ut av landet langt betre for å unngå gjentaking, , 5) staten bør gjera ein innsats for å endre forkastelege haldningar når utlendingar frå relevante kulturar kjem til landet.

Det ville vidare vore svært bra om at SOS Rasisme, imamar og andre leiarskikkelsar innan somme kulturar går føre som eit godt eksempel og tek avstand frå haldningar om at norske kvinner er rettmessige bytte pga klesstil og livsstil. Ein brei front av ikkje-vestlege menn som viser meir toleranse og respekt overfor norske kvinner, kan lett rette opp den feiloppfatninga eg mot formodning måtte ha.

Haldningar og handlingar

Det har blese opp til storm etter at eg sa kva eg meiner om samanhengane mellom overfallsvaldtekter og haldningane til ein del ikkje-vestlege menn. Eg har fått massiv støtte for utspelet, og står godt i den stormen.

Vi treng ein open debatt om kvinnesynet hos ein del grupper i samfunnet vårt. Då meiner eg ikkje berre ikkje-vestlege menn, for altfor mange valdtekter blir også utførte av norske menn. Men det er overfallsvaldtektene eg har uttalt meg om, som ei oppfølging av den siste tids hendingar.

Det som skil overfallsvaldtektene frå andre valdtekter, er at dei skaper stor frykt også blant kvinner som ikkje blir direkte ramma. Det blir dessverre oftare ein diskusjon om korleis kvinner kler seg og ter seg i staden for ein diskusjon om kva vi skal gjera for at kvinner skal få kle seg og te seg akkurat som vi vil utan å bli overfalte og krenka på det grovaste.

Vi må sjå på om overfallsvaldtektene berre er toppen av isfjellet når det gjeld korleis ein (stor?) del ikkje-vestlege menn ser på kvinner, og særleg på norske kvinner.

At det er langt fleire norske kvinner som beveger seg fritt utandørs på kveldar og netter, er ikkje akkurat til å bli overraska over når ein veit korleis innvandrarkvinnfolk relativt ofte blir hetsa om dei oppfører seg og kler seg meir som norske. Problemet er at også etnisk norske kvinner blir bura inne på grunn av frykta overfallsvaldtektene skaper.

Tiltaka eg gjer framlegg om er 1) sørg for at mistenkte gjerningsmenn blir varetektsfengsla til politiet har bevis eller kan sjekke vedkomande ut av saka, 2) bur gjerningsmennene inne til dei kan sendast ut av landet, 3) bruk øvste strafferamme for valdtekter, 4) følg opp valdtektmenn som ikkje kan sendast ut av landet langt betre for å unngå gjentaking, , 5) staten bør gjera ein innsats for å endre forkastelege haldningar når utlendingar frå relevante kulturar kjem til landet.

Det ville vidare vore svært bra om at imamar og andre leiarskikkelsar innan somme kulturar går føre som eit godt eksempel og tek avstand frå haldningar om at norske kvinner er rettmessige bytte pga klesstil og livsstil.

Ein brei front av ikkje-vestlege menn som viser meir toleranse og respekt overfor norske kvinner, kan lett rette opp den eventuelle feiloppfatninga eg mot formodning måtte ha.