Viser arkivet for stikkord mannsgrisar

Svineproduksjon med dårleg avkastning

Er mannsgrisane med på å auke brutto nasjonalprodukt og å sikre velferden vår for framtida? Neppe.

Det er tre interessante saker som har gått i media for tida. Den eine er perspektivmeldinga som regjeringa har lagt fram. Den andre er netthets mot kjente kvinner. Den tredje er at elevar på skular med mykje mobbing gjer det gjennomsnittleg dårlegare enn på elevar på skular med lite mobbing.

Innbyggjarane i A/S Noreg fekk ein klår bodskap ved presentasjonen av perspektivmeldinga, som ser fram til år 2060. Vi må alle jobbe meir og lenger for å sikre nasjonaløkonomien og velferdsstaten. Oljefondet er ikkje ei utømmeleg pengekrukke som gir saftige pensjonsutbetalingar til alle til evig tid. Vi må sjølv sikre pensjonsordningane ved å yte ein innsats og skape gode resultat.

I svensk fjernsyn har kjente svenske kvinner fortalt om grov sjikane og hets via nettet. Det handlar om mobbing og grov vald mot kvinner. Det førekjem også her i Noreg, slik vi har fått klåre døme på. Det er ikkje grov vald i form av fysiske slag, spark og valdtekter, men i form av brutale truslar om slikt. Dei fleste vil meine netthets er ubehageleg og skremmande. For somme blir det for vanskeleg å jobbe i offentleg synlege stillingar.

Ei undersøking som Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress nyleg la fram, viser til dårlegare resultat på skular med mykje mobbing. Dette er interessant å sjå i samanheng med perspektivmeldinga og den utbreidde netthetsen.

Same kven som blir offer for mobbinga, om det så er ungar eller vaksne menn og kvinner, vil det kunne føre til «dårlegare resultat» for landet vårt. Og når mykje av mobbinga via nettet attpåtil er retta mot offentleg synlege og dyktige kvinner, blir ikkje resultatet akkurat så mykje betre. Kvinner må kunne delta som ein del av arbeidsstyrken på alle plan, også som journalistar, politikarar, artistar og i høge leiarstillingar.

Netthetsarane må bruke kreativiteten sin til noko anna enn å hakke på tastaturet med klissete fingrar og spreie drit. Då må vi hindre dei i å mobbe. At kjente kvinner fortel om problemet er forhåpentlegvis til hjelp. Regjeringa har nyleg lagt fram eit lovforslag som skal gjera det lettare å straffe folk som driv netthets.

For framtida til A/S Noreg blir det ein produksjon med dårleg avkastning dersom vi alar opp fleire mannsgrisar i åra som kjem.