Viser arkivet for stikkord blod

Ferten av blod

I og med at eg ikkje kjenner meg sjølv som ein reaksjonær, rasande, kaldhjarta, høgreradikal rasist, har eg vore ein smule fortvilt over VG og andre avisers karakteristikkar den siste tida.

Bakgrunnen for ulveflokkmentaliteten er at eg i eit intervju svarte ærleg på eit direkte spørsmål frå Klassekampen om grensekontroll.

Eg ønskjer at Noreg skal ut av Schengen-samarbeidet for at vi betre skal kunne førebyggje mobil, organisert kriminalitet. Når grensekontrollspørsmålet kom opp på slutten av eit intervju med Klassekampen som først handla om romfolket sin situasjon, fann eg det sjølvsagt nødvendig å presisere at Schengen-debatten må takast uavhengig av debatten om romfolket.

Det er bra at vi ser nærare på situasjonen til dette folket, og vi må tilnærme oss temaet med hjartevarme og respekt for andre menneske. Samstundes må vi kunne sjå fleire sider ved alle saker.

Politisk redaktør Hanne Skartveit sin kommentar til TV2.no om meg, med tittelen ”Ubehagelig av Senterpartiet”, synest å vera det som fekk ballen til å rulle. Eller snarare: blodet til å flyte.

Som i dei andre avisene, tok VG heilt av med moralsk indignasjon og nedlatande ordbruk i leiarartikkelen 19. juli. Ein kunne med fordel ha sett seg betre inn i kva eg faktisk sa og meiner. VG kunne lett ha funne ut at eg har uttalt det same om Schengen før.

Eg har ingen intensjon om å stengje ute enkelte folkegrupper frå Noreg. Eg vil ikkje ramme verken arbeidsinnvandringa eller romfolket. Det handlar om å førebyggje kriminalitet.

Schengen-avtalen hindrar oss i dette, noko eit samla nordisk politikorps har påpeikt. Dei ønskjer at avtalen blir revurdert på grunn av dei negative konsekvensane, fordi han tek frå oss viktige verktøy for å kunne stoppe kriminelle miljø. Dersom nokon først slepp inn i Schengen, er det fritt leide.

Fleire land slit med å beskytta yttergrensene, og fleire land har kutta i midlane til kontroll. Velorganiserte lovbrytarar frå narkotikaproduserande land rundt om i verda let ikkje denne moglegheita gå frå seg.

Senterpartiet stemte mot Schengen-avtalen då han vart innført og har tatt til orde for å avvikle avtalen tidlegare, lenge før det vart ein diskusjon om romfolket. Det må vera mogleg å drøfte om det er rett at det ikkje skal vera passkontroll i et så stort område som Schengen omfattar. Og vi må kunne spørje oss sjølv kva manglande personkontroll ved grensa betyr for høvet til å førebyggje mobil, organisert og alvorleg kriminalitet.

Eg meiner Norden ville vera eit praktisk og fornuftig område for intern fri flyt av personar og passfridom. Det var et slikt samarbeid vi hadde før Schengen-avtalen trådde i kraft, og samarbeidet fungerte bra. Med dagens Schengen-avtale har vi opplevd aukande problem, og då bør ein gjera noko.

Eg vil også understreke at andre land helst burde sleppe å bli belemra med norske kriminelle. Det gir desse landa større problem. I tillegg gir det nordmenn eit dårleg rykte – på same vis som kriminelle litauarar eller romfolk gir dei andre frå same folkegruppe eit ufortent dårleg rykte. For dessverre har mange ein tendens til å skjera alle over ein kam. På same vis som media tydelegvis hadde berre ein kam på deling då dei skulle kommentere det eg sa om Schengen.