Viser arkivet for stikkord abort

Moralisme i legegjerninga

I dagens spørjetime måtte helseminister Bent Høie svara på mange spørsmål om at regjeringa vil lovfeste rett for fastlegar til å seie nei til å skrive ut p-piller og henvise til abort.

Det er ganske spesielt at regjeringa og helseministeren går inn for at legar ved større legekontor skal kunne reservere seg, medan legar i td små kommunar ikkje skal kunne gjera det. Det skal brukast skjønn for å sikre at ingen jenter skal få problem med dette.

Eg meiner ingen av legane skal ha reservasjonsrett, og vil peike på det absurde i at kommunane sjølv skal måtte bestemme dette. Tenk deg ein kommune som har problem med å få legar til å arbeide på legekontoret.

Den einaste søkaren krev å få reservasjonrett sjølv om det ikkje er andre legar der som kan bistå pasientane med desse tenestene. Seier kommunen då nei takk til legen og let innbyggjarane stå utan lege lokalt?

Og kva med situasjonen som oppstår når ei jente sit hos ein lege og ber om aborthenvisning, og vedkommane seier «sorry, du må bestille ny time til ein annan lege, for dette er eg mot». Det er jo ikkje sikkert jenta, når ho bestiller timen i første omgang, fortel resepsjonen kvifor ho vil ha timen. Då sit ho der, kanskje i ein veldig sårbar situasjon etter eit seksuelt overgrep, og møter ein lege som moraliserer i staden for å utøve legegjerninga si.

Det er ulike meiningar om dette i dei ulike partia, også i stortingsgruppa til Senterpartiet. Men representantane i Senterpartiet er fristilte når saka skal opp i Stortinget, i første omgang i form av eit representantframlegg frå SV mot reservasjonsretten.

Eg kjem til å stemme mot reservasjonsrett, fordi eg ønskjer at jenter uansett kor dei bur skal kunne kjenne seg trygge på at dei får det tilbodet dei treng og har krav på.