Viser arkivet for stikkord schengen

Brutalt mot romfolket

Frps Per Sandberg vil nekte romfolk adgang til riket. I eit intervju med TV2 har Sandberg sagt at ein paragraf i politilova gjer dette mogleg “når det er fare for at det skal komme grupper til Norge hvor det kan oppstå kriminalitet i kjølvannet av det”.

Det er eit hardt og brutalt skyts mot ei enkelt folkegruppe som leiaren i justiskomiteen no kjem med. Vi kan ikkje skilje ut romfolk ved grensa og seie at «Sorry, du tilhøyrer feil folkeslag.»

Sandberg er opptatt av å få bukt med kriminalitet, og det målet deler jo alle parti. Men verkemidla er tydelegvis svært forskjellige. Dersom vi skal førebyggje grensekryssande kriminalitet, må vi mellom anna stoppe fleire kriminelle ved grensa gjennom betre grensekontroll, ikkje plukke ut enkelte folkeslag ut i frå ei kortslutning om at alle i folkegruppa er kriminelle.

Senterpartiet har programfesta at vi ønskjer Noreg ut av Schengen-samarbeidet for å kunne gjeninnføre passkontroll av alle som kjem til landet, uavhengig av om dei kjem frå Schengen-land eller frå andre land. Dette inneber ei likebehandling av folk. Terskelen for kriminelle for å koma inn til landet vårt skal vera like høg uansett nasjonalitet og etnisk bakgrunn.

Frps Sandberg ønskjer ikkje å gjeninnføre passkontrollen ved å gå ut av Schengen. Han går laus på romfolk i staden. I praksis inneber det han seier at politifolk skal stå på grensa og plukke ut folk med ein annan hudfarge og ein bestemt utsjånad.

Det mykje diskuterte problemet med tigging er ikkje eit problem med eitt folkeslag, som Sandberg synest å meine. Vi må hugse at dei fleste romfolk i Romania lever på samme vis som majoriteten av rumenarar, ved å jobbe og forsørgje seg sjølv.

Ei dame justiskomiteen møtte då vi besøkte Romania tidlegare i stortingsperioden, var sjølv av romfolket og arbeidde med sosiale tiltak for folkegruppa. Ho understreka dette poenget, og sa det gjeld 1,5 av 2 millionar romfolk.

Vi må ikkje setje likheitsteikn mellom romfolk og tiggarar, og mellom romfolk og kriminelle. Menneske av romfolket skal vera like velkomne i Noreg som alle andre. Når det gjeld kriminelle romfolk, er dei like lite velkomne som kriminelle britar eller kriminelle franskmenn.

Kriminalitet i fly flyt

Schengen-samarbeidet vart i si tid inngått for å gjera fri flyt av folk lettare i EU- og EØS-landa. Senterpartiet stemte mot fordi vi frykta at manglande grensekontroll internt i Schengen-området ville medføre fri flyt av kriminalitet. Dessverre hadde vi rett.

Mobil, organisert kriminalitet har breidd om seg etter at Noreg vart medlem av passunionen Schengen i 2001, og særleg etter at 8 nye land vart medlemmar i 2007. Om lag ein av tre innsette i norske fengsel er frå utlandet. Dette er eit problem både for samfunnet og for soningskøane – og for omdømet til andre menneske frå dei mest aktuelle landa.

Dyktige utlendingar er særs viktige for å oppretthalde verdiskapinga i Noreg. Dei styrkar også økonomien i sine eigne heimland ved at dei og familiane deira får betydeleg meir pengar å rutte med. Politiets Fellesforbund har peika på at tilstrøyminga av kriminelle har vore særleg stor frå dei baltiske landa.

Mange lovlydige baltiske borgarar gjer ein god jobb i ulike norske næringar som treng arbeidskraft. Det er synd om desse blir uglesette – som dei faktisk blir av mange nordmenn no – på grunn av at mange kriminelle frå landa deira slepp for lett inn i Noreg.

Å innføre passkontrollen vil ikkje hindre utanlandsk arbeidskraft i å koma til landet og vil dermed ikkje svekkje norsk næringsliv, som NHO har hevda. Storbritannia er ikkje medlem av Schengen, og dei har god tilgang på utanlandsk arbeidskraft. Skilnaden på Storbritannia og oss er at dei har langt færre kriminelle utlendingar i fengsla.

Tek vi tala for England, ser vi at berre 12,6 prosent av dei innsette i fengsla der er frå utlandet (juni 2012). Skottland 3,3 prosent. Etter at Noreg vart medlem av Schengen, steig andelen utanlandske fangar i norske fengsel frå kring 12,9 prosent i år 2000 til 32,5 prosent målt i mai 2011. I 2012 var talet oppe i 40 prosent.

Målsetnaden om at yttergrensene til Schengen-området skulle voktast godt, er ikkje nådd. Hellas og Italia har store problem med å hindre tilstrøyming av folk frå non-Schengen-land. Når Romania og Bulgaria truleg blir medlemmar snart, vil dette problemet bli endå verre. Såleis har også kriminelle frå andre delar av verda friare tilgang til den norske «marknaden».

Meir narkotika- og vinningskriminalitet, vald og valdtekter er resultatet. For å setje det på spissen: Vi har meir enn nok norske kriminelle om vi ikkje i tillegg skal importere store mengder kriminelle frå det store utland.

Debatten om Schengen går i fleire land, også i dei nordiske landa. Eit samla nordisk politikorps har gått inn for at avtalen blir revurdert på grunn av den aukande kriminalitet. Dei peikar på at det er for enkelt å bevege seg over landegrensene om ein ikkje har hederlege hensikter. Passkontroll der det blir registrert kven som kjem inn i landet, kva føremålet med reisa er og kor langt opphald som er planlagt, vil kunne gje myndigheitene betre grunnlag for å få oversikt over organiserte kriminelle.

Vi må arbeide målretta for å førebyggje grensekryssande kriminalitet. I dagens politiske landskap er det ikkje fleirtal for å gå ut av passunionen. Men dersom vi ønskjer å stoppe den frie flyten av kriminalitet, må debatten takast om korleis vi skal gjera det. Då er det verdt å diskutere om ikkje Norden igjen vil kunne vera eit praktisk og fornuftig avgrensa område for intern fri flyt av personar og passfridom. Det var et slikt samarbeid vi hadde i fleire ti-år før Schengen-avtalen trådde i kraft.

Få bukt med mobil kriminalitet: Exit Schengen

Talet på kriminelle utlendingar aukar stadig her til lands. I norske fengsel er over 30 prosent av dei innsette frå andre land.

Dette kjem ikkje av at utlendingar i seg sjølv er meir kriminelle, men fordi vi med manglande personkontroll ved grensa tiltrekkjer oss uforhaldsmessig mange kriminelle utlendingar. Mobil, organisert kriminalitet breier om seg i rekordfart når grensene er opne på det viset dei har vore etter at Noreg var medlem av passunionen Schengen i 2001, og særleg etter at 8 nye land vart medlemmar i 2007.

Passfriheit og fri flyt av personar er kjernen i Schengen-samarbeidet. Yttergrensene til Schengen-området skal i utgangspunktet voktast godt, men dette fungerer ikkje i praksis. Hellas og Italia har store problem med å hindre tilstrøyming av folk frå non-Schengen-land.

Når Romania og Bulgaria truleg blir medlemmer snart, vil dette problemet bli endå verre. Ergo er det ikkje berre kriminelle frå andre Schengen-land som har fri tilgang til den norske «marknaden», det er også kriminelle frå andre delar av verda.

Fri flyt av kriminelle, med andre ord. Meir narkotikakriminalitet, fleire ran og tjuveri, vald og valdtekter er resultatet. Vi har nok kriminelle i Noreg frå før om vi ikkje skal importere store mengder kriminelle frå utlandet…

Debatten om Schengen går i fleire land, også nordiske land. Eit samla nordisk politikorps ønskjer at avtalen blir revurdert på grunn av dei negative konsekvensane.

Norden ville vera eit praktisk og fornuftig område for intern fri flyt av personar og passfridom. Det var et slikt samarbeid vi hadde i fleire ti-år før Schengen-avtalen trådde i kraft, og samarbeidet fungerte bra.

Eg forstår at det ikkje er gjort over natta å endre på eller gå ut av det eksisterande Schengen-samarbeidet. Men dersom dei nordiske myndigheitene vel å sjå problemet i kvitauget, og ønskjer å gjera noko effektivt for å hindre stadig fleire utanlandske kriminelle i å operere i Norden, bør dei revurdere avtalen.

Ferten av blod

I og med at eg ikkje kjenner meg sjølv som ein reaksjonær, rasande, kaldhjarta, høgreradikal rasist, har eg vore ein smule fortvilt over VG og andre avisers karakteristikkar den siste tida.

Bakgrunnen for ulveflokkmentaliteten er at eg i eit intervju svarte ærleg på eit direkte spørsmål frå Klassekampen om grensekontroll.

Eg ønskjer at Noreg skal ut av Schengen-samarbeidet for at vi betre skal kunne førebyggje mobil, organisert kriminalitet. Når grensekontrollspørsmålet kom opp på slutten av eit intervju med Klassekampen som først handla om romfolket sin situasjon, fann eg det sjølvsagt nødvendig å presisere at Schengen-debatten må takast uavhengig av debatten om romfolket.

Det er bra at vi ser nærare på situasjonen til dette folket, og vi må tilnærme oss temaet med hjartevarme og respekt for andre menneske. Samstundes må vi kunne sjå fleire sider ved alle saker.

Politisk redaktør Hanne Skartveit sin kommentar til TV2.no om meg, med tittelen ”Ubehagelig av Senterpartiet”, synest å vera det som fekk ballen til å rulle. Eller snarare: blodet til å flyte.

Som i dei andre avisene, tok VG heilt av med moralsk indignasjon og nedlatande ordbruk i leiarartikkelen 19. juli. Ein kunne med fordel ha sett seg betre inn i kva eg faktisk sa og meiner. VG kunne lett ha funne ut at eg har uttalt det same om Schengen før.

Eg har ingen intensjon om å stengje ute enkelte folkegrupper frå Noreg. Eg vil ikkje ramme verken arbeidsinnvandringa eller romfolket. Det handlar om å førebyggje kriminalitet.

Schengen-avtalen hindrar oss i dette, noko eit samla nordisk politikorps har påpeikt. Dei ønskjer at avtalen blir revurdert på grunn av dei negative konsekvensane, fordi han tek frå oss viktige verktøy for å kunne stoppe kriminelle miljø. Dersom nokon først slepp inn i Schengen, er det fritt leide.

Fleire land slit med å beskytta yttergrensene, og fleire land har kutta i midlane til kontroll. Velorganiserte lovbrytarar frå narkotikaproduserande land rundt om i verda let ikkje denne moglegheita gå frå seg.

Senterpartiet stemte mot Schengen-avtalen då han vart innført og har tatt til orde for å avvikle avtalen tidlegare, lenge før det vart ein diskusjon om romfolket. Det må vera mogleg å drøfte om det er rett at det ikkje skal vera passkontroll i et så stort område som Schengen omfattar. Og vi må kunne spørje oss sjølv kva manglande personkontroll ved grensa betyr for høvet til å førebyggje mobil, organisert og alvorleg kriminalitet.

Eg meiner Norden ville vera eit praktisk og fornuftig område for intern fri flyt av personar og passfridom. Det var et slikt samarbeid vi hadde før Schengen-avtalen trådde i kraft, og samarbeidet fungerte bra. Med dagens Schengen-avtale har vi opplevd aukande problem, og då bør ein gjera noko.

Eg vil også understreke at andre land helst burde sleppe å bli belemra med norske kriminelle. Det gir desse landa større problem. I tillegg gir det nordmenn eit dårleg rykte – på same vis som kriminelle litauarar eller romfolk gir dei andre frå same folkegruppe eit ufortent dårleg rykte. For dessverre har mange ein tendens til å skjera alle over ein kam. På same vis som media tydelegvis hadde berre ein kam på deling då dei skulle kommentere det eg sa om Schengen.

Venstre og fortida

Manglande grensekontroll gjennom Schengen-samarbeidet fører til fri flyt av kriminalitet. Venstres Borghild Tenden og Sveinung Rotevatn har tydelegvis ikkje lese innlegget mitt ”Stengje Schengen?” godt nok. Dei meiner eg vil tilbake til fortida og stengje grensene til dei nordiske landa. Eg argumenterer derimot for at vi må revurdere samarbeidet, og peikar på at å gjeninnføre felles nordisk yttergrense kan vera eit alternativ.

Å styrke grensekontrollen for å førebyggje kriminalitet betre er ikkje å stengje grensene, men det er å gjera det vanskelegare for kriminelle å herje fritt. Dette burde vera i Venstres interesse også.

Å sjå at noko ikkje fungerer og eventuelt gjeninnføre betre ordningar, er ikkje som Venstre meiner å gå tilbake til fortida. Ikkje all forandring er framskritt. Schengen var definitivt ikkje noko framskritt for betre å hindre mobil, organisert kriminalitet. Dette problemet breier om seg, og noko må gjerast.

NHO og mobil kriminalitet

NHO Møre og Romsdal er usamde i utspelet mitt om å revurdere Schengen-samarbeidet, fordi dei meiner det vil hindre utanlandsk arbeidskraft i å koma til landet og dermed svekkje norsk næringsliv. Dette stemmer ikkje. Dessutan ser NHO ut for å ta for lett på det problemet som mobil kriminalitet utgjer.

Organisert og mobil kriminalitet aukar, og er eit problem i heile landet, ikkje berre på det sentrale Austlandet. Politiets fellesforbund ønskjer å innføre grensekontroll igjen, og dei nemner spesielt problemet med folk frå dei baltiske landa. Mellom anna villainnbrot og tapping av kredittkort skapar utryggheit for folk, og eg meiner vi må arbeide målretta for å førebyggje slik grensekryssande kriminalitet.

Det å innføre felles nordiske yttergrenser igjen vil kunne vera eit effektivt tiltak for å gjera det vanskelegare for forbrytarar. Men det er ingen grunn til at dette skal hindre folk med ærlege hensikter og dei som vil jobbe her til lands i å koma til Noreg. Tvert imot vil deira omdømme heller kunne betrast dersom dei slepp at mange av deira landsmenn kjem hit for å begå kriminelle handlingar.

Eg er sjølvsagt også oppteken av at næringslivet skal ha god tilgang til utanlandsk arbeidskraft. Dyktige utlendingar er i dagens arbeidsmarknad særs viktige for å oppretthalde verdiskapinga i Noreg. Dei er også med på å styrke økonomien i sine eigne heimland ved at dei og familiane deira får betydeleg meir pengar å rutte med.

Det er imidlertid slik at kriminelle frå baltiske land står for 80 pst av den organiserte kriminaliteten i Norden. Vidare er det verdt å merke seg at Italia og Hellas ikkje har god kontroll med sine Schengen-yttergrenser, og at massiv ulovleg innvandring dit også blir eit aukande problem for Noreg. Dette problemet vil bli endå større når Romania og Bulgaria snart skal inn i Schengen. Det er på bakgrunn av dette at eg meiner noko må gjerast.

Stengje Schengen?

Schengen-samarbeidet vart i si tid inngått for å gjera fri flyt av folk lettare i EU- og EØS-landa. Senterpartiet var imot fordi vi frykta at manglande grensekontroll internt i Schengen-området ville medføre også fri flyt av kriminalitet. Dessverre ser det ut for at vi hadde rett i dette.

Politiets Fellesforbund seier til VG 28. april 2011 at dei ønskjer at grensene til dei baltiske landa blir sperra. Politiet er frustrerte over kor lite desse landa gjer for å bekjempe kriminalitet, og viser til at 80 pst av den organiserte kriminaliteten i Norden blir begått av personar frå Baltikum.

Tidlegare hadde dei nordiske landa felles yttergrense, og levde godt med det. Eg meiner at vi må sjå på Schengen-samarbeidet på nytt og vurdere å gjera endringar. Kanskje er felles yttergrense i Norden noko som bør gjeninnførast, eller kanskje er det andre tiltak som kan gjerast.

Poenget er at det per i dag er for enkelt å bevege seg over landegrensene om ein ikkje har hederlege hensikter. Passkontroll der det blir registrert kven som kjem inn i landet, kva føremålet med reisa er og kor langt opphald som er planlagt, vil kunne gje myndigheitene betre grunnlag for å få oversikt over organiserte kriminelle og såleis førebyggje mobil og organisert kriminalitet.

Land som Italia og Hellas har ikkje god kontroll med sine yttergrenser, og snart kjem Romania og Bulgaria også inn i Schengen-samarbeidet. Dette aukar behovet for tiltak, slik eg ser det.

Det er viktig å halde fram det gode samarbeidet med dei baltiske landa. Men for alle dei som kjem hit på ferie eller for å arbeide, og som faktisk utgjer ein stor ressurs for Noreg, vil det vera til det beste om dei med dårlege hensikter blir luka ut.