Viser arkivet for stikkord frp

Merkeleg Frp-breiside mot Breivik-rapport

Eg blir ein smule oppgjeven når eg ser Per Sandberg frå Frp uttale seg om rapporten som i dag vart lagt fram om den psykiske tilstanden til terrorsikta Anders Behring Breivik.

Sandberg er leiar av same justiskomite på Stortinget som eg sit i. Han oppheld seg likevel i ei anna verd kva gjeld trua på eigne evner til å konkludere i særs kompliserte saker der verken han eller eg har nødvendig kunnskap.

Sandberg er misnøgd med at Behring Breivik i dag vart erklært strafferettsleg utilrekneleg. Rapporten skal kvalitetssikrast av ein rettsmedisinsk kommisjon og heldigvis ikkje av politikarar. Eg for min del har tiltru til at den endelege konklusjonen frå fagkommisjonen vil vera meir korrekt enn den Sandberg og eg kan trekkje utifrå det inntrykket vi får gjennom medieomtalen av den terrorsikta.

Kvifor blir eg oppgjeven av utspelet til Sandberg? Jo, eg meiner det går inn i ei lang rekkje av utspel der han som justispolitikar opptrer som om han skulle ha ei anna rolle enn nettopp politikar.

Vi er rikssynsarar på godt og vondt, men vi må gjera vårt beste for å halde tunga beint i munnen og fingrane av fatet når noko ikkje er vårt bord. Generelt meiner eg at vi justispolitikarar skal passe oss for å kommentere enkeltsaker der det ikkje føreligg rettskraftig dom.

I akkurat denne terrorsaka, som er så spesiell, er det greitt å gå lenger enn elles – gjerningsmannen har vedgått forholdet og bevisa er marerittaktig massive. Men: vi representerer den lovgjevande og ikkje den dømmande makt. Å gå inn i vurderingar som blir gjort i rettsapparatet skal vi vera forsiktige med.

I Aftenposten står dette: “Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen deler ikke umiddelbart Melings krav om et bredere grunnlag for den psykiatriske vurderingen. – De sakkyndige har gjort et grundig arbeid, og jeg har ikke kompetanse til å etterprøve dem. Mine klienter har ikke ytret noe ønske om et bredere grunnlag for en psykiatrisk vurdering. Dersom det blir ytret et ønske om dette fra påtalemyndighetens side senere, vil vi ta stilling til det da, sier Larsen.”

Dette tykkjer eg er fornuftige ord. Det viktigaste er ikkje om terroristen blir erklært strafferettsleg tilrekneleg eller utilrekneleg, det viktigaste er at han aldri slepp ut igjen. Eg vel å leggje til grunn at vi i Noreg har eit rettssystem som sikrar dette.

At Sandberg ønskjer å vera indignert og opprørt og sjokkert og gud veit kva slags ord som blir brukt, er opp til han. Men det ville ikkje skadd om han sjølv tok ein ekstra gjennomgang av si eiga rolle.

Frps gulrot og pisk

Nei forresten, Frp har gløymt gulrota. I framlegga til reform i kriminalomsorga er det tydelegvis pisk som gjeld. Halvere eller kutte dagpengesatsane til innsette i fengsla, gjera det vanskeleg å få prøvelauslating og setje fangane til å plukke søppel på gatene. Dette er umåteleg dårlege framlegg dersom målet er mindre kriminalitet.

Per Sandberg leier justiskomiteen, men kan mistenkjast for ikkje å ha sett seg godt nok inn i kva slags justispolitikk som gir resultat. I tillegg forheld han seg ikkje til dei store utgiftene som vil påløpe dersom Frp sine framlegg skulle bli gjennomførte, utgifter som vil fortrengje den viktige og målretta innsatsen som faktisk blir gjort i kriminalomsorga.

Reformen Frp ønskjer rettar seg både mot nordmenn og utlendingar, men det er tydeleg at det er særleg utanlandske fangar pisken skal svingjast over. Eg er samd i at tilstrøyminga av utanlandske kriminelle skapar problem for både politi, retts- og fengselsvesen, og at det er viktig å gjera tiltak for å hindre at dette problemet aukar.

Såleis må vi vurdere å ha eigne fengsel eller fengselsavdelingar for utlendingar. Justisdepartementet vurderer dette i skrivande stund. Men vi kan ikkje diskriminere iflg internasjonale forpliktelsar. Raskare soningsoverføring og å sende folk med korte dommar fort ut av landet er viktigast.

Det er også grunn til å kommentere framlegget Sandberg kjem med om at innsette ikkje skal kunne få prøvelauslating i det heile eller før etter at dei har sona minst 3/4 av straffa, mot 2/3 no. Alle er samde i at det å bryte lova skal få konsekvensar, men samstundes skal soninga bidra til å gjera det lettare å fungere i samfunnet som lovlydig når ein slepp utatt.

Innhaldet i fengselsstraffa er vesentleg, og at apparatet fungerer den dagen ein skal ut i det fri. Får ein ut på prøve når ein har sona 2/3 av dommen, kan KIF (Kriminalomsorg i frihet) ileggje domfelte møteplikt og vilkår for prøvelauslatinga. Dei kan arbeide med dei problema den domfelte har, samstundes som han eller ho prøver å få livet utanfor murane til å fungere. Ved brot på vilkåra eller nye lovbrot har ein tid til å setje domfelte inn igjen for å sone resten av dommen.

Ved å gjera som Frp gjer framlegg om, vil ein forkorte tida KIF har til å hjelpe den domfelte til å tilpasse seg samfunnet. Ein forkortar altså tida den domfelte kan vera under kontroll i friheit. Dessutan blir konsekvensen av eventuelle brot på vilkåra lågare, fordi det er kortare tid att til heile dommen er sona.

Dagpengane på i underkant av 60 kroner per dag skal Frp fjerne for utanlandske fangar og halvere til dei norske. Desse pengane kan dei innsette no bruke til alt frå sjampo til tannkrem og laurdagsgodteri. Desse dagpengane er knytt til at dei har aktivitetsplikt på dagtid.

Dei må anten jobbe, delta i såkalla programverksemd (sinnemeistringskurs td) eller studere for å kunne få seg ein jobb å leva av etter lauslatinga. Gjer dei ein dårleg arbeidsinnsats eller ikkje møter opp, kan ein ta frå dei dagpengane. Ergo: får dei ikkje dagpengar i det heile eller berre litt, vil dette ikkje kunne fungere som verken gulrot eller pisk. Det løner seg mindre å jobbe, og det straffar seg lite å halde opp.

Skulle ein vidare som Frp drøymer om setje fangane til å plukke søppel på gatene, ville det krevje massivt vakthald med mange nye tilsette og vera svært dyrt. Lenkegjengar med stripete drakter i gatebiletet og fangevoktarar med piskar ville kanskje Frp meine var ein god idé… Eg meiner derimot at dei fleste av framlegga frå Frp er særs dårlege.

Frp og fri flyt av fyll

Roger Hagen frå det såkalla Fremskrittspartiet bekymrar seg for at kommunane skal få innskrenka sjølvråderetten sin når regjeringa og underteikna går inn for å avgrense den maksimale skjenketida frå kl 03 til kl 02. At Hagen meiner det kommunale sjølvstyret står og fell på ein time meir eller mindre skjenketid, blir ein smule komisk.

Frp er elles ikkje dei som er mest opptekne av det lokale folkestyret. Tvert imot vil politikken deira føre til meir sentralisering og langt mindre lokaldemokrati. Men fri flyt av alkohol er dei for. Vinmonopolet skal vekk. Helst skal bensinstasjonane også kunne selje alkohol.

Dette er ikkje Senterpartiet samd i. Vi ønskjer eit tryggare samfunn med mindre alkoholrelaterte helseproblem og skader. Offentlege myndigheiter må gjera nødvendige grep for å oppnå dette.

På Island har talet på valdsrelaterte skader på nattestid i helgene auka etter at skjenkebestemmelsane vart kraftig liberaliserte i 1999. Politimeistrane i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim ba i 2007 sine ordførarar om å redusere skjenketidene. Som ein digresjon: Det er altfor mange ungar som opplever at foreldra drikk for mykje og ofte. I den grad desse foreldra blir edru ein time tidlegare om morgonen, vil det vera ein fordel både for dei sjølve og ungane.