Kriminalitet i fly flyt

Schengen-samarbeidet vart i si tid inngått for å gjera fri flyt av folk lettare i EU- og EØS-landa. Senterpartiet stemte mot fordi vi frykta at manglande grensekontroll internt i Schengen-området ville medføre fri flyt av kriminalitet. Dessverre hadde vi rett.

Mobil, organisert kriminalitet har breidd om seg etter at Noreg vart medlem av passunionen Schengen i 2001, og særleg etter at 8 nye land vart medlemmar i 2007. Om lag ein av tre innsette i norske fengsel er frå utlandet. Dette er eit problem både for samfunnet og for soningskøane – og for omdømet til andre menneske frå dei mest aktuelle landa.

Dyktige utlendingar er særs viktige for å oppretthalde verdiskapinga i Noreg. Dei styrkar også økonomien i sine eigne heimland ved at dei og familiane deira får betydeleg meir pengar å rutte med. Politiets Fellesforbund har peika på at tilstrøyminga av kriminelle har vore særleg stor frå dei baltiske landa.

Mange lovlydige baltiske borgarar gjer ein god jobb i ulike norske næringar som treng arbeidskraft. Det er synd om desse blir uglesette – som dei faktisk blir av mange nordmenn no – på grunn av at mange kriminelle frå landa deira slepp for lett inn i Noreg.

Å innføre passkontrollen vil ikkje hindre utanlandsk arbeidskraft i å koma til landet og vil dermed ikkje svekkje norsk næringsliv, som NHO har hevda. Storbritannia er ikkje medlem av Schengen, og dei har god tilgang på utanlandsk arbeidskraft. Skilnaden på Storbritannia og oss er at dei har langt færre kriminelle utlendingar i fengsla.

Tek vi tala for England, ser vi at berre 12,6 prosent av dei innsette i fengsla der er frå utlandet (juni 2012). Skottland 3,3 prosent. Etter at Noreg vart medlem av Schengen, steig andelen utanlandske fangar i norske fengsel frå kring 12,9 prosent i år 2000 til 32,5 prosent målt i mai 2011. I 2012 var talet oppe i 40 prosent.

Målsetnaden om at yttergrensene til Schengen-området skulle voktast godt, er ikkje nådd. Hellas og Italia har store problem med å hindre tilstrøyming av folk frå non-Schengen-land. Når Romania og Bulgaria truleg blir medlemmar snart, vil dette problemet bli endå verre. Såleis har også kriminelle frå andre delar av verda friare tilgang til den norske «marknaden».

Meir narkotika- og vinningskriminalitet, vald og valdtekter er resultatet. For å setje det på spissen: Vi har meir enn nok norske kriminelle om vi ikkje i tillegg skal importere store mengder kriminelle frå det store utland.

Debatten om Schengen går i fleire land, også i dei nordiske landa. Eit samla nordisk politikorps har gått inn for at avtalen blir revurdert på grunn av den aukande kriminalitet. Dei peikar på at det er for enkelt å bevege seg over landegrensene om ein ikkje har hederlege hensikter. Passkontroll der det blir registrert kven som kjem inn i landet, kva føremålet med reisa er og kor langt opphald som er planlagt, vil kunne gje myndigheitene betre grunnlag for å få oversikt over organiserte kriminelle.

Vi må arbeide målretta for å førebyggje grensekryssande kriminalitet. I dagens politiske landskap er det ikkje fleirtal for å gå ut av passunionen. Men dersom vi ønskjer å stoppe den frie flyten av kriminalitet, må debatten takast om korleis vi skal gjera det. Då er det verdt å diskutere om ikkje Norden igjen vil kunne vera eit praktisk og fornuftig avgrensa område for intern fri flyt av personar og passfridom. Det var et slikt samarbeid vi hadde i fleire ti-år før Schengen-avtalen trådde i kraft.

Vist 174 ganger. Følges av 1 person.
Annonse