Rettsvern og omskjering av gutar

Senterpartiets stortingsgruppe vedtok nyleg at omskjering av gutar må forbys på lik line med omskjering av jenter. Dette er eit viktig signal om at vi tek rettsvernet til små ungar på alvor, og at vi likestiller gutar og jenter.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF, er ein av mange har sterke meiningar om temaet omskjering. I innlegget “Jødeforbud” påstår han at å innføre eit forbod mot å forby rituell omskjering av gutar er det same som å innføre ein ny jødeparagraf.

Dette reagerer eg sterkt på, men eg er ikkje overraska. Kvar gong eg har diskutert dette temaet i media, kjem slike skuldingar opp. Som politikar ser eg det som viktig å tore å ta opp til diskusjon også kontroversielle og vanskelege tema. Dette er eitt av dei.

Barns rettsvern, religionsfridom og respekt for enkeltmennesket er nokre av dei vesentlege momenta for at eg er mot religiøst og kulturelt begrunna omskjering av mindreårige gutar. Ungar blir utsette for ulike typar overgrep, deriblant omskjæring, og vi må styrke rettsvernet deira. (Medisinsk begrunna omskjering er sjølvsagt noko anna, då er det av omtanke for ungen at ein gjer det.)

At nokon kan utføre eit irreversibelt inngrep på friske kjønnsorgan til ungar som ikkje kan nekte, er ikkje greitt. Dette er heller ikkje greitt: 1) Dei blir utsette for risikoen for komplikasjonar. Somme blir skadde for livet. 2) Seksuallivet til dei som er heldige og ikkje blir skadde av inngrepet, blir også påverka i større eller mindre grad. 3) Dei kan aldri fjerne den religiøse markøren omskjeringa inneber dersom dei skulle velje å konvertere til ein annan religion eller få eit ikkje-religiøst livssyn.

Dette siste er årsaka til at eg ikkje kjøper argumentet om at det å forby omskjering er eit brot på religionsfridomen, slik mellom anna ein del jødar og muslimar hevdar. Slik friheit må innebera å kunne velje sjølv.

Eg har tala med menn som er sterkt prega av at dei har vorte omskorne i barndommen. Dei takkar for at nokon tek opp temaet. Problemet er at dei færraste – om nokon – ønskjer å stå fram med historia si fordi det er så intimt og tabubelagt. Derfor kjem det einsidig informasjon frå grupper der omskjering er vanleg.

Eg reagerer som nemnt når Ropstad påstår at ein forbod mot mannleg, rituell omskjering i Noreg ville innebera eit jødeforbod. Ein norsk jøde tok kontakt med meg etter eg uttalte meg om omskjering før ein gong. Han var ein av desse som takka for engasjementet mitt. Han skreiv at han ville eg skulle vita om at det finst jødiske miljø som har gått bort frå skikken med omskjering, at dei har valt å utføre eit anna rituale i staden. Og han peikte på at ein kan vera ein god jøde om ein ikkje er omskoren.

Ropstad viser til at omskjering at det er meir hygienisk. Eg vil minne om at det finst såpe og vatn, noko dei fleste i dagens samfunn er flinke til å bruke, og at denne påstanden indirekte insinuerer at det store fleirtalet av norske menn er uhygieniske.

Eg set religionsfridomen til enkeltmennesket høgt, og ikkje minst også respekten for andre menneske sin kropp. Prinisipielt er det ikkje skilnad på omskjering av jenter og gutar. Det første er heldigvis forbode allereie. Neste steg er å forby omskjering også av gutar, og setje ei aldersgrense på 18 år for inngrepet. Då er gutane myndige og kan velje sjølv om dei vil utsetje seg for dette.

Vist 420 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Ikke tro på alt dette jødehets tullet. Mange kristne har en svært irrasjonell tolkning av Bibelen. Jeg får også høre “jødehat” “antisemittisme” om jeg kritiserer jøder som tolker judaisme til raseoverlegenhet. Selvom jeg faktisk peker ut av de ikke asksepterer Jesus, så gjør de dette.

Les også om rasjonell tolkning av Islam her: http://mitt.dt.no/artikkel.php?aid=19676

Fred være med deg.

Om urolige sekter, skulle bli et problem i den rasjonelle jobb mot omskjæringsforbud, så kan jeg hjelpe til.

Jeg har observert disse sektene også over lengre tid, og sette deres grad av irrasjonelitet, som er STERK.

F.eks.

Mohammed Amarzguioui liker å skjære småbarn i penis, og tvinger andre til å gjøre det samme.

“å si at man velger det bort fordi man anser at dette religiøst sett er bedre, er å ta seg friheter mht religionen. Det er å underkjenne klare sahih hadither.” Amarzguioui (under dekknavnet Maroc72).

Dette er seksuellt overgrep.

http://www.islam.no/forum/forum_posts.asp?TID=15387

Dette uroelementet, mener at en religion om fred, dreier seg om å skjære småbarn i penis. Som jo bare er litt av hans galskap.

Amarzguioui er en løgner, som liker å sverte folks navn, og trakasserer de. En avviker som kaller anstendige mennesker vantro. (Han kaller rasjonelle muslimer, vantro) Hele sekten virker som forvirrede galninger. Moderatorer derfra diskuteres også på https://www.facebook.com/RasjonelleMuslimer

Fred være med dere.

http://www.npr.org/2012/07/05/156197071/an-aids-ravaged-nation-turns-to-circumcision

Og hva mener du, Margrethe, om saken. Trengs det et lovforbud?

Annonse