Herpes-smitte på omskorne smågutar

Det er lite og ingenting som får meg så provosert og lei meg som at ungar blir utsette for overgrep. Akkurat no er kvalmen også framtredande. For smågutar har vorte smitta av herpes på grunn av omskjering.

Regjeringa har hatt ute til høyring eit framlegg om å gjera omskjering av smågutar til eit offentleg tilbod. Det kan høyrast fornuftig ut for å få ned talet på skadar. Dersom omskjering er lovleg, er det likevel stor grunn til å tru at ein del miljø uansett vil halde fram med å gjera det på helsefarlege måtar.

Som ei mor skreiv på nettet: ho hadde fått omskoren guten av ein norsk lege, men var misnøgd med at han skar bort for lite av forhuden. Derfor gjekk ho til ein kvakksalvar på Grønland og fekk han til å skjera bort resten.

Vi har lagt ned forbod mot omskjering/kjønnslemlesting av jenter, og no er det på tide at vi tek omsyn til gutane også. Sjølv om det er ein mindre andel av gutar som blir skadde for livet, kan vi ikkje akseptere omskjering av smågutar heller.

Det handlar om at små, forsvarslause ungar kan få varige skadar på penis, problem med framtidig sexliv, kjønnssjukdommar, må amputere eller døyr som følgje av eit totalt unødvendig inngrep der ein skjer bort delar av eit friskt kjønnsorgan.

Dersom vi forbyr omskjering, vil det vera lettare for helsesøster, lege eller andre å sjå om ulovleg omskjering er utført ulovleg på gutar enn det er på jenter. Såleis er det lettare å førebyggje og straffeforfølgje.

Viss vi gir eit offentleg tilbod, inneber det at vi legitimerer inngrepet ytterlegare. Kva skjer i dei tilfella der det offentlege helsevesenet forårsaker skadar på kjønnsorgana til desse ungane? Det kjem garantert til å skje innimellom, for alle operative inngrep er forbundne med risiko. Kjem vi til å oppleva rettssaker mot staten for å ha lagt til rette for eit slikt inngrep når det ikkje førelå medisinsk grunngjeving for det? Det burde vi i så fall.

I USA er det oppretta ein organisasjon der omskorne menn jobbar for å få bort denne praksisen. Dei mennene som har teke kontakt med meg etter at eg har uttalt meg om saka her i Noreg, skriv at dei har få eller ingen å tala med om problema dei har fått.

Det er tabubelagt, og vanskeleg å stå fram med. At somme menn er veldig nøgde med å ha fått kutta bort ein del av penis, er deira sak. Dersom vi set ei aldersgrense på 18 år for å få utført inngrepet, kan det hende dei som utfører det tenkjer annleis.

Dette kokar etter mi meining ned til kva vi meiner er religionsfriheit, og kva vi meiner om barns rettssikkerheit. Skal vi prioritere religionsfriheit for vaksne som ønskjer å påføre ungane irreversible religiøse markørar, eller skal vi verne om religionsfriheita til den enkelte ungen?

Og skal vi godta at forsvarslause ungar blir utsette for overgrep på dette viset? Nei, forby uvesenet.

Vist 331 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Skal vi være så raske med å forby alt vi ikke liker? Jeg forstår at dine motiver er de beste, du ønsker å verne små barn mot det du oppfatter som overgrep. Når du setter merkelappen “overgrep” på dette er det selvsagt også et forsøk på å beherske ordene, ingen vil vel tillate overgrep? Debatteknikk, kaller vi det. Nå vil altså ikke et forbud virke. Det vil bare føre til at inngrepet vil bli gjort allikevel, og under langt mindre betryggende former med kanskje alvorlige komplikasjoner til følge.
I Norge har friske kvinner rett til å få utført abort uten at det er helsemessige indikasjoner. Ved siden av at det anses at kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp, så bestemmer de også over et gryende liv. Dette godtar samfunnet, og jeg må tilføye at jeg synes det er riktig. Likevel er det ingen som ønsker høye aborttall. Alternativet før abort ble legalisert var at inngrepet ble utført likevel med mange ganger alvorlige komplikasjoner til følge.
Det etiske ved begge disse operasjoner kan vi diskutere, i begge tilfelle velger man å sette en rett eller tradisjon over et annet liv. Det er vanskelige avveininger som ikke løses med forbud. Jeg mener at også omskjæring bør utføres innen det offentlige helsevesenet under trygge former.

Apropos:

http://www.npr.org/2012/07/05/156197071/an-aids-ravaged-nation-turns-to-circumcision

Annonse