Sjuk og ufarleg. Frisk og farleg.

Debatten om samanhengen mellom psykisk sjukdom, vald og drap er naturleg nok framtredande i media når store drapssaker kjem opp. Vi må ikkje gå i den fella å setje likskapsteikn mellom det å vera psykisk sjuk og det å utgjera ein fare for andre.

I VG i dag skriv Bjørn Erling Eggen, forfattar av boka “Opp og ned i vater”, godt om nettopp dette. Eg meiner det er utruleg viktig at vi tek til å sjå mentale sjukdommar som tilstandar som i mange tilfelle kan behandlast – på same måte som folk kan bli friske av mange andre sjukdommar.

Uansett om terroristen Breivik blir kjent psykisk sjuk i gjerningsaugeblinken eller ikkje, er handlingane hans grufulle. Og slike handlingar er det ytterst få som gjennomfører, takk og pris, både av friske og sjuke.

Det er synd at altfor få mentalt sjuke får hjelp. Bjørn Erling Eggen skriv at han sjølv har diagnosen bipolar lidelse, men at han ikkje lir av denne no. Han er frisk av rett behandling og oppfølging, på same vis som ein med diabetes kan vera frisk med rett behandling og oppfølging.

Når det gjeld psykiske diagnosar, har vi som samfunn vorte mykje meir tolerante dei siste åra. Likevel bør vi etter mi meining bli endå meir bevisste på korleis vi omtalar dei av oss som er psykisk sjuke.

Sjølvsagt finst det tilfelle der til dømes alvorleg psykose er delårsak til ugjerningar, men det er skilnad på dette og det å gå ut i frå at psykisk sjuke er potensielle drapsmenn.

Dersom ein person med ein bipolar lidelse gjer ei ugjerning, er det til dømes ikkje rett å forklåre handlinga med diagnosen. Utruleg mange bipolare er fredelege folk – og dei utgjer ei svært mangfaldig gruppe.

Ein psykisk frisk person kan vera farleg, og ein sjuk treng på langt nær vera farleg. Dersom Breivik blir kjent tilrekneleg, er han eit tankevekkjande døme på det første.

Vist 751 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

JENNY SKRIV KLOKT AV ERFARING SOM MEDMENNESKE

Først vil jeg definere og skrive litt om diagnosen bipolar lidelse. Bipolar lidelse er blitt en fellesdiagnose utad i ulike medier og blant folk flest. Men det som ikke fremkommer i ulike medier og som mange mennesker ikke har kunnskaper om, er at det finnes forskjellige og ulike grader av bipolare lidelser, og de er på ingen måte like og sammenlignbare. Fordi det finnes mange mennesker innen ulike samfunnslag, offentlige og private virksomheter, fra arbeideren på gulvet til direktøren på toppen, som fungerer utmerket godt i samfunnet, arbeidet og privat med en lett biopolar lidelse.

Så har man mennesker med mer alvorlige bipolare diagnoser! Mennesker som i perioder har en bipolar lidelse som gir lengre dyp depresjon og de blir depressive. Er en mer alvorlig biopolar lidelse! Derfor blir det å bruke biopolar lidelse som en fellesdiagnose på en del psykiske lidelser i ulike medier og blant folk flest, totalt feil!

For å sammenligne med kreft, så finnes det lette, alvorlige og livstruende kreftsykdommer! Innenfor diagnosen biolar lidelse finnes der også ulike alvorlighetsgrader! Derfor blir fellediagnosen biopolar lidelse total feilbrukt av ulike medier og blant folk flest i samfunnet!

Det offentlige behandlingstilbudet for psykisk syke er i forhold til fysiske sykdommer og lidelser totalt nedprioritert og altfor dårlig. Først og fremst også fordi kropp og sjel i menneskets kropp hører sammen! Og har innvirkning på hverandre menneskelig sett på ulike sykdommer tilblivelse som helbredelse og frisk skal bli visa versa!

Foruten at behandlingstilbudet til psykisk syke i Norge er for dårlig, er også behandlingsformen totalt feil overfor en del psykisk syke. Fordi altfor mange blir overmedisinert, som medfører store både fysiske og psykiske bivirkninger. Ordet/- adj. depressive = medisinene kan ha en depressiv virkning på enkelte, med mere!

DETTE ER INGEN TRØST – MEN EN SANNHET – AT DE ALLER FLESTE MENNESKER – EN GANG FØR ELLER SIDEN I SITT LIVVIL KUNNE BLI RAMMET AV EN BIOPOLAR LIDELSENERVERNERVESAMMENBRUDDBLE NOEN AV DISSE PSYKISKE LIDELSENE KALT FØR!

Viktige presiseringar!

Mange snakker om “uro”, som et fellestrekk for mange psykiske lidelser. Meditasjonsteknikker finnes mot dette, men blir ikke allment akseptert. Noen sykehus har begynt å innføre “mindfulness”-meditasjoner, men generellt er viten om dette liten, og man blir ofte sett som useriøs om man nevner meditasjon.

Jeg har selv researchet religion lenge, og har utviklet en meditasjonsteknikk.

Om så det hjelper på “uroen” kan man lure på hvor alle psykologiens/psykiatriens diagnoser ble av, og deres påstander om kjemisk ubalanse, og et sterkt spørsmålstegn settes ved kjemisk behandling, da de fleste av disse tilfeller ved hjerneskan ikke viser noen feil.

Jeg skrev dette tidligere og tar en copy/paste her.


Hast thou meditated on the Tao? “Det upåvirkede paradoks”. Det hjelper mot
indre uro. Jeg ser på Husbys funksjonsfall og psykose, og en mysende mann
som ser 30 tourette tics, hvor man skulle tro han så lite i det hele tatt. Og en
Narcissius med aspergers syndrom. Jeg lurer på om noe av dette er seriøst
i det hele tatt.

I religion er kun ånder det fenomen, som er relatert til avvikende adferd
og ufred. Krig er en illusjon. Gud er paradoksalt allmektig.

Det norske rettsprinsipp “naturrett” er av Aristotle og relatert til hans
logikk og filosofi, om “primum movens (primus motor)” som betyr den
fundamentale animator. Det er altså et argument om Gud, og et helthetlig
logisk syn, på virkeligheten.

Første årsak er da den ubevegede beveger, som det ofte oversettes med. Som
da er den paradoksalt allmektige Gud.

I Islam er dette hovedprinsippet. Gud har ingen partnere, Gud har ingen
behov, Gud er eneste kraft. Gud er animatoren av alt. Hvor rett forståelse
er veien til himmelen.

Og gal forståelse veien til helvete.

Assosiasjon er da avgudsdyrkning, og det å si at Gud har partnere, i den
formen det måtte påståes. Å påstå at Gud er anderledes enn han er, eller
at han assosieres med noe som ikke tilhører han.

Assosiasjon gir ufred, og en kaotisk sinnstilstand.
Korrekt tro gir fred, og en stille sinnstilstand.

Det at Gud er upåvirket da det ikke finnes noen andre krefter, som også
støttes av Aristotles logikk, som sees på som fundament for den logiske
skole, kan gjøres til en sterk meditasjon mot assosiasjon. Altså man kan
kalle det en sterk dissasosiativ meditasjon. Uten å blande det med andre
bruk av ordet disassosiativ.

“Det upåvirkede paradoks”. Mediter, og se om du får ro.

Så mange får ro gjennom slike teknikker.

Men da må du også kanskje realisere at norsk legestand og deres diagnoser
er i mørkealderen, mht til religiøse fenomen.

(Selvom jeg ser artikler som sier meditasjonsteknikker brukes i norsk
omsorg, så er nok det det langt fra allmenn utbredelse og forståelse, og
det å nevne meditasjonsteknikker i seg selv, kan ofte sees som sykelig og
useriøst, desverre.)

Fred være med deg.


Les også gjerne mine artikler i mitt.dt.no http://mitt.dt.no/artikkel.php?aid=20019
Eller min stort sett, engelsk-språklige blogg. http://paradoxuncreated.com/Blog/wordpress/

Fred være med dere.

Nå leste jeg nylig i avisen at hjerneskan kan utvikle nye sykdommer også, og at 1/2000 DØR av det. Og om man tvangsbehandles med f.eks Zyprexa, så kan det utvikle nye sykdommer, og et stort søksmål i USA handler om dette.

Så ikke bare utfører de unødvendig hjerneskan, som er dødelig for endel, men selvom denne ikke viser noe, kan de tvangsbehandle med medikamenter som fører til enda mere sykdommer. Helt ufattelig.

Lege/omsorg var jo ment for å helpe, ikke gjøre ting værre. Psykologi/psykiatri trenger en kraftig opprydning.

Fred være med deg..

Annonse