Kampen mot valdtekt

Temaet valdtekt stod på dagsorden i Stortinget i dag. Forrige justisminister, Knut Storberget, brukte ordet “nestendrap” om slike overgrep.

Dette illustrerer nok dessverre korleis det å bli valdteken rammar den enkelte, fordi hendinga ikkje berre er grusom når den skjer, men også i verste fall blir eit livslangt traume som reduserer livskvalitet og øydelegg helsa.

Fjorårets mange anmeldte overfallsvaldtekter gjorde at vi fekk ein stor debatt om dette. Faren er at vi kan gløyme problemet når etterdønningane frå valdtektsbølgja er over.

Alle typer valdtekt er alvorlege og krenkar offeret grovt. Overfallsvaldtekter har som ei ekstra følgje at dei gjer mange kvinner og deira næraste redde. Denne redselen kan føre til at ein ikkje lenger tør å opphalde seg og ferdast på stader der ein tidlegare har følt seg trygg. Dette gjer kvinner mindre frie i eit samfunn der likestilling og friheit for enkeltmennesket er verdiar vi set høgt.

Domstolane har fått klåre og begrunna føringar frå Stortinget på at normalstraffenivåa for valdtekt og seksuelle overgrep må bli høgare enn det praksis har vore i mange år. Dette går på at domstolane har høve til og bør bruke dei øvre delane av strafferammene oftare.

Det synest som at eit overveldande fleirtal av overfallsvaldtektsmenn har ikkje-vestleg bakgrunn. Eg meiner tiltaka vi skal gjennomføre for å få bukt med overfallsvaldtektene må vera målretta for å førebyggje at menn som kjem frå enkelte kulturar begår slike ugjerningar.

Såleis er det interessant å sjå til Stavanger, der ein for å få bukt med ei valdtektsbølgje i 2009 mellom anna inngjekk eit samarbeid mellom politiet og asylmottaket og innvandrarorganisasjonar for å formidle rådande norske haldningar til kvinner og likestilling. Vidare gjer regjeringa rett i å sørgje for at kriminelle asylsøkjarar blir sendte raskt ut av landet.

Det er etter mi meining særs viktig at ein skjermar samfunnet mot valdtektsmenn. Dessverre er det ikkje alle ein kan sende ut raskt, fordi ein manglar nødvendige papir frå heimlandet deira eller fordi det er fare for livet deira dersom dei blir sendte tilbake.

Utanlandske valdtektsmenn som veit at dei omsider kjem til å bli utsendte, har låg terskel for å begå nye valdtekter. Dette gjer at det etter mi meining er utruleg viktig å halde valdtektsdømte asylsøkjarar utan opphaldsløyve unna gatene i påvente av at dei kan sendast ut.

Det er eit paradoks at somme valdtek kvinner og såleis øydelegg andre sine liv samstundes som dei ikkje kan sendast ut av Noreg fordi det er fare for livet deira.

Det er rett å styrke politiet og byggje opp kunnskapen om valdtekt og etterforsking av dette i politiet. Politi og strengare straffar er likevel ikkje nok aleine. Tiltak på ein brei front er vesentleg. Fjorårets mange overfallsvaldtekter førte til ei mobilisering blant mange aktørar. Eg håpar dette held fram vidare også. Problemet er ikkje borte sjølv om fjorårets bølgje har lagt seg.

Vist 135 ganger. Følges av 1 person.
Annonse