Vegen å gå for betre vegar

Vi treng betre vegar her til lands. Og ferjene – om dei er aldri så sjarmerande – må avløysast av fastlandssamband mange stader. Kvifor investerer vi ikkje meir i samferdsel av oljepengane våre i staden for å plassere dei i utanlandske aksjar?

Arena Møreaksen vart arrangert nyleg – ein konferanse om korleis ein kan få realisert fleire vegprosjekt og med uttalt mål om ein ferjefri kyststamveg på sikt. Hovudtemaet var kost-nytte-analysane som blir nytta; om og korleis ein kan laga betre analyseverktøy for å vurdere samfunnsmessig meirnytte av å investere i infrastruktur.

Det enkle og vanskelege svaret er at jo, det er mogleg å utvikle betre metodar, men at det uansett handlar mest om at fleire toneangjevande politikarar må ha visjonar og tru på at det å satse på samferdsel løner seg. Betre argument om meirnytte vil forhåpentlegvis gje fleire av oss denne trua. Men vi bør også lytte til næringslivsaktørar og lokalpolitikarar som jobbar målretta for enkeltprosjekt. Dei gjer ikkje dette utan grunn.

Kva er så vegen å gå for å få bygd fleire og betre vegar? Visjonar og tru har eg nemnt. I tillegg må vi tenkje annleis om bruken av oljefondet. Føremålet med handlingsregelen er at det hovudsakleg er avkastninga vi skal bruke av i statsbudsjettet. Det er mest utdanning, forsking/utvikling og infrastruktur vi skal nytte desse pengane til. Sjølv om den raud-grøne regjeringa har all grunn til å vera stolte av å ha auka rammene i Nasjonal transportplan med 50 prosent og ikkje minst at vi følgjer opp lovnadene om å auke satsinga på samferdsel i dei årlege statsbudsjetta, er det definitivt meir å gå på.

For å få ein ferjefri kyststamveg/E39, på sikt må store og dyre prosjekt gjennomførast. Det er all grunn å vurdere å opprette rentefrie låneordningar eller fondsordningar. Fylka har fått moglegheit til å søkje om rentefrie lån frå ein pott på 2 mrd årleg, og noko liknande burde innførast for ferjeavløysingsprosjekt på dei riksvegane. Betalingsviljen for bompengar er stor på slike prosjekt, alternativet er jo å betale ferjebillett til evig tid. Men det er rimeleg at bombrukarane slepp å betale rentekostnader.

Staten kan ikkje gå av med pensjon om nokre år. Oljefondet må derfor i større grad nyttast til å stimulere til vekst og verdiskaping innanlands. Å satse på samferdsel er å leggje til rette for nærings- og samfunnsutvikling – og for framtidas velferdssamfunn.

Vist 224 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

ingen tvil om vi treng bedre veger. og i tingvoll er det eller må prioriteres mye i di kommende åra. staten på stå på. mye gangveger og mye lys. prioriter folket.det er jo livsfarlig å gå på vegene. så jeg ønsker for fremtiden mange gangveger og lys. som i sverige. der har dem prioritert det. jeg har bodd i sverige og elsket gangveger m mye lys. ha en fin dag!!

Ja, mellom anna Tingvoll-Meisingset er eit særs godt eksempel på ei vegstrekning som treng opprusting. Og gangvegar er det god folkehelse i å byggje. Ha ein fin dag vidare du også!

på grimstadhøgda i tingvoll er det smale veger. og vegen innover til kanestrøm. det blir vel bedre?? mye traffik på gr av fergene !!.

målet må være at det skal bli tryggere å ut gå. en kveld før jul, var jeg og noen andre nær ved på bli påkjørt. har det vært gangveg? så da har ikke det kunne ha hent. vi gikk meget langt på kanten av vegen. bilen såg oss ikke. flere av oss hadde refleksvester. sjåføren kom tilbake. og beklaget. han såg oss ikke før etterpå. det gikk heldivis bra, men vi lærte noe. ikke gå på hovedveg på en mørk høstkveld.. farligere enn å treffe på bjørnen i skogen. no vet jeg det i hvertfall.

Annonse