Mindre snoking i skattelistene

No har det endeleg skjedd: Finansdepartementet gjer framlegg om å stramme inn på høvet til å publisere skattelistene. Målet er å sikre fortsatt openheit og innsyn, men innanfor klårare rammer som skal førebyggje misbruk av opplysningane.

Utviklinga dei siste åra har vore urovekkjande. Mobile kriminelle har lett kunne finne ut kor dei med høg formue bur. Opplysningane har vore brukt til til mobbing skuleelevar i mellom og som grunnlag for id-tjuveri. Dessutan har det nok utvikla seg ein lite heldig snokekultur som ikkje har noko opplagt demokratisk føremål.

Det er viktig å prøve å finne ein balanse mellom på den eine sida omsynet til den enkelte og personvernet og på den andre sida nytteverdien av offentleg innsyn. Framlegget frå regjeringa inneber ikkje at retten til innsyn i skattelistene blir fjerna, men det blir sett nokre grenser for korleis dei blir publiserte.

Det gjenstår å sjå korleis dette vil fungere i praksis. Kanskje går ikkje framlegget langt nok, men det ser ut for å vera eit godt kompromiss som imøtekjem ulike omsyn. Uansett er eg overtydd om at det no er på høg tid å setje grenser for bruken av skattelistene, og er glad for at det blir teke grep.

Her er eit innlegg eg har skrive tidlegare om temaet skattelister:

http://jenny.origo.no/-/sandbox/archive/242326_klinge-pa-tinget?tag=skattelistene

Vist 254 ganger. Følges av 1 person.
Annonse