Matprat og løn i himmelen

Å vera bonde må vera gjevande på mange vis. Ein dyrkar jorda, steller med dyr og har ein mangfaldig arbeidskvardag. Men som i alle andre yrke er ein avhengig av ei akseptabel løn for å motivere seg for å halde fram over tid.

Løna til den norske bonden står ikkje i stil med den viktige jobben han gjer, nemleg å sørgje for mat på bordet til oss andre. Lønsgapet til andre yrkesgrupper må reduserast kraftig. Vi kan ikkje forvente at bonden skal vente på betre løn i det hinsidige.

Vi lever i eit overflodssamfunn, og ikkje berre har vi nok mat, vi et rett og slett for mykje og feil. Men den maten vi har godt av, er det landbruket som leverer. Det handlar grunnleggjande sett om kva vi vil med landet vårt og korleis vil vi bruke naturressursane. Vil ein ha arbeidskraft, må ein betale for den. Skal vi som samfunn ha ein trygg, nasjonal matproduksjon må vi betale for dette.

Det ligg også eit moralsk aspekt i dette. Dersom det er importert fôr laga av td soya og mais husdyra våre får servert i staden for norsk fôr, er det indirekte å importere billig arbeidskraft. Og dette er viktig: Sjølvbergingsgraden blir mindre di meir avhengige vi blir av utanlandsk fôr.

Den dagen det av ulike grunnar kan bli vanskeleg å importere mat og dyrefor, vil vi sjå kor viktig det er å ha ein nasjonal matproduksjon basert på eigen korn- og grasproduksjon og på at dyra beiter i utmarka.

Med Senterpartiet i regjering har rammevilkåra for den norske bonden utan tvil vorte betre. Vi har bidrege til ein inntektsvekst som overvegande sannsynleg ikkje hadde kome utan oss ved roret. Alternativa til Sp sin landbrukspolitikk er ikkje betre.

Samstundes må vi innrømme at veksten ikkje har vore stor nok til å redusere lønsgapet. Framtidige jordbruksoppgjer og den komande stortingsmeldinga om landbruket må såleis gje bonden tru på at løna for jobben kjem medan han enno kan bruke ho.

Jenny Klinge
Stortingsrepresentant

Vist 338 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Bra skrevet. Problemet er bare at slike ting er det kun vi som vet dette som leser. .-)
Global matkrise er ikke interessant så lenge man kan trykke politikere ned i møkka ved å ha store oppslag om tepper, armbånd og kaffeserviser….

Du har eit poeng der. Hadde media lagt like mykje press på regjeringa ved eit jordbruksoppgjer som dei gjer no i denne gåve-saka, hadde det vorte eit godt resultat;-).

Jenny

Du har mye rett i det du skriver, Jenny.
Men bøndenes organisasjoner må slutte med å rope “ulv” hver gang det er snakk om overføringer til jordbruket. Hegnar har klare poenger som ikke uten videre, og med lettvinte argumenter, kan avfeies. Dere må vise til den for Norge positive effekten av et fortsatt landbruk i Norge i den skala en har i dag med de overføringer landbruket i dag får fra staten. Uten en positiv effekt i den sammenheng, vil det bli vanskelig å forsvare de store overføringene til landbruket.

Mvh
Jens

Hei Jens! Ja, absolutt viktig at bondeorganisasjonane ikkje roper ulv i alle samanhengar når det gjeld jordbruket. Men hadde dei hatt like stor gjennomslagskraft som td fagrørsla, og det meiner eg strengt tatt dei burde hatt all den tid dei produserer maten og forvaltar jord- og skogressursane på vegne av oss alle, hadde dei nok ikkje sett ulven så ofte som dei gjer.

Hegnar er en mediaklovn. Det er han som kommer med lettvinte argumenter og en overdreven klokkertro på “BI-tanken”.
Ellers er det riktig at man må være flink til å vise til de positive virkningene av Norsk Landbruk. Man må bare finne “koden” for at slik lærdom skal gå inn hos de dette er ment på.

Når det gjelder overføringene til landbruket er vel ikke disse særlig store summer om man sammenligner med alt annet som får statlig støtte i det norske samfunnet. Så og si “ALT” er "subsidiert i Norge. Jeg nevner helse, utdanning, barnepass på dagtid hverdager, politi, presse, oljeproduksjon (som igjen subsidierer alt det andre), kultur, religion/trossamfunn, barns aktiviteter, osv, osv.
Hvorfor skal ikke verdens viktigste produksjon, matproduksjon, ha rammevilkær som gjør det atraktivt å utføre denne jobben?

Annonse