Mykje kraft i småkraft

Ei massiv utnytting av vasskrafta tok oss over frå å vera eitt av europas fattigaste land til å vera eitt av verdas rikaste. Oljen har utløyst den største velferdsauken, men denne tek slutt ein dag. Vasskrafta derimot, vil vil kunne bruke i all framtid.

Nyleg deltok eg på opninga av to småkraftverk i Øksendalen i Sunndal kommune. Tilsaman 24 GWh, noko som dekkjer det gjennomsnittlege energiforbruket til 1200 husstandar. Eit betydeleg tilskot til kraftproduksjonen.

I tillegg til å bidra til betre kraftbalanse i regionen, vil slike småkraftverk gje kjærkomne inntekter til grunneigarane. For mange inneber dette at dei kan styrke lønsemda i gardsdrifta, og at dei får spelerom for nyutvikling.

Regjeringa har gjennomført tiltak for at søknader om å byggje småkraftverk skal handsamast raskare. Dette er bra. Men det er framleis ikkje bra nok. Mange ivrige potensielle utbyggjarar må gå ein kronglete og lang veg fram til dei kan få realisert prosjekta sine. Sjølvsagt må prosjekta kvalitetssikrast og konsekvensane for naturen kartleggjast og vurderast, men 5 år og meir er for lang tid.

Småkraftverka i Øksendalen er bygde ut på ein skånsam måte og med ei tilsynelatande fornuftig minstevassføring. Langt ifrå alle bekkar og elver skal brukast til kraftutvinning, for rennande vatn i vakker natur er ein verdi i seg sjølv. Likevel er det verdt å understreke på at vasskrafta er rein og fornybar. Og mange bekkar små gjer ein stor å.

Vist 343 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Bra Jenny,men jeg kan huske en som lagde et privat minikraftverk,for å varme opp drivhusa sine + at naboene fikk litt billig strøm. Han sitter nok inne ennå!Den norske stat slo hardt ned på denne saken!Årsaken var at det ble vist i “Norge rundt” Og sånne private saker skulle staten (Ap.) ikke ha noe av!Så personlig initiativ skal vi ikke ha noe av i Norge!. Ted…..

En bra idê i teorien dette med “privat eide/drevne kraft-verk”. Bare så forferdelig synd at staten “belønner” de som våger å sette opp noe sånt, med så mye avgifter at selv etter 30 år’s drift, så lønner det seg ikke. Og da inkluderer regnestykket alle de avgifter du som “normal” forbruker allerede betaler i form av nettleie og div. Nei, det er for mye av hva denne regjeringen sier som “bare er pent på papiret”. Inkluderes realiteten i regnestykket, blir bildet et helt annet, da kommer stortings-representantenes grådighet til syne, og den gjennomsnittlige “Ola-Nordmann” forstår hvordan staten Norge har råd til b.l.a. de pensjons-pakkene stortings-representantene får, og det etter BARE å ha jobbet 1/3 av det en “vanlig” skatte-betaler gjør. Uten at de må stå til ansvar for de ev. feil som blir gjort, uansett følger feilene får…
Jeg mener at vi bør innføre et system der en får betalt etter hva en presterer, og at ev. pensjons-poeng regnes ut ifra hva en egentlig har gjort seg fortjent til. Men det ville betydd at en ikke får betalt på forskudd lenger, og at en må stå til ansvar for det man gjør… Og da er det vel ingen som vil ha “jobben”… Ett ord faller meg i hodet…. HYKLERE

Annonse