Mobbarar ikkje eigna til å bli politi

Nyleg var det ei sak i Aftenposten om mobbing på politihøgskulen. Mobbing er uakseptabelt i alle samanhengar, men det er særleg viktig at polititenestemenn ikkje er mobbarar.

I avisa stod det om det studentar med minoritetsbakgrunn som har vorte mobba fordi dei er kvoterte inn, dvs at dei er opptekne på skulen sjølv om dei ikkje har fylt absolutt alle opptakskrava. I staden for å mobbe andre politistudentar med minoritetsbakgrunn og påstå at dei ikkje er kvalifiserte for yrket, burde mobbarane gå i seg sjølv og vurdere om dei er eigna til å halde fram på studiet.

Politiet utøver makt på vegne av staten. Dette krev i tillegg til god fysisk utrustning både klokskap, god oppførsel og empatiske evner. Dette er ikkje akkurat det som kjenneteiknar mobbarar… Slik sett kan ein gjerne hevde at mobbarar strengt tatt ikkje oppfyller punktet i opptakskrava om “nødvendig modenhet og personlig skikkethet”.

Eg tykkjer det er godt å høyre at dei fleste av studentane ved politihøgskulen trivst, og eg har full tiltru til at dei aller fleste av dei er svært godt skikka til å bli politi. Men dei som mobbar utgjer eit problem både for dei som blir offer for mobbinga og for omdømmet til politiet framover. Derfor håpar eg at leiinga ved politihøgskulen tek fatt i dette på eit skikkeleg vis for å forhindre at det skjer igjen.

Vi treng fleire i politietaten med minoritetsbakgrunn. Om opptakskrava for desse skal vera andre enn for majoriteten er eit spørsmål som vi gjerne kan diskutere, men det må gjerast på eit generelt grunnlag.

Ingen enkeltstudentar skal takast eller mobbast for at dei tilhøyrer ei gruppe der inntakskrava kan vera noko annleis enn for resten. Dei kan ha viktige eigenskapar og kunnskapar som meir enn oppveg for dette. Derimot er det berre det at mobbarar får eit glimt av sjølvinnsikt og bestemmer seg for å endre åtferd som kan få meg til å meine at dei bør halde fram studiet.

Vist 1475 ganger. Følges av 1 person.
Annonse