Landbruket og framtida vår

Eg oppfordrar deg til å gjera eit tankeeksperiment: Sjå for deg landet vårt som det er i dag med fjell og fjordar, vakre kulturlandskap, velstelte gardar og dyr som beiter. Tenk deg så at vi plukkar bort storparten av gardsbruka og gardbrukarane, og la det gå fem-ti år i tankane dine. Kva ser du då?

Eg ser i alle fall eit traurig syn, og det trur eg du gjer også. Det ville ha grodd att med or og kratt mange stader, folketalet i distrikta ville vorte kraftig redusert, vi hadde ikkje kunne kjøpe norskprodusert mat i butikkane og turistane ville funne seg andre reisemål.

Som stortingskandidat for Møre og Romsdal Senterparti vil kampen for å betre vilkåra for det norske landbruket vera ei av hovudsakene dei neste fire åra. Eg vil at vi også i framtida skal ha tilgang på trygg og god norsk mat. Også i framtida skal vi kunne gle oss over kulturlandskap som er skapt av gardbrukarar som steller med jorda og naturen utifrå den grunntanken at jorda ikkje er noko vi arvar av foreldra våre, men at vi låner den av framtidige generasjonar.

Landbruksnæringa skaper verdiar i heile fylket vårt, både i kraft av eigen aktivitet og sysselsetjing, men også i form av store ringverknader for andre næringar.

Landbruket bidreg dessutan sterkt til at tilreisande og vi som er fastbuande får store naturopplevingar. God og trygg mat og levande bygder føreset eit aktivt og berekraftig landbruk. Dét er verdt å kjempe for!

Vist 204 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Når man leser,ser og lytter på rapporter fra kontroller som Mattilsynet foretar i norske slakteri, videreforedlingsbedrifter av kjøtt og fisk, er det ikke akkurat så lystelig lesing vedrørende matsikkerhet.

Og enda værre blir det når man for rapporter fra Mattilsynet om det samme fra restauranter og kaffeer rundt om, men aller verst er det nok i Oslo…

Noe er rav ruske galt med kontrollmekansimene på alt som har med matsikkerhet i Norge…Etter å ha reist i snart 100 land og bodd i et titalls de siste 10 årene, de fleste innenfor tropisk sone, er det fortsatt bare fra kalde Norge jeg har marerittlignende minner om matforgiftning.

Vedrørende kulturlandskap, så er jeg gammel nok til å huske hvordan dette ble tatt var på før bonden fikk gjennomført sitt totalitære samvirke, kommunistorganiserte system for lønn og tilskuddsordninger.

Da ble hver eneste m2 mark slått og tørket til vinterfor. Ikke ore, ikke bjørk, ikke fure eller andre busker og trær fikk mulighet til å feste seg og vokse opp. Selv om marken låg i snart 45 graders vinkel oppe/nede i liene ble det slått og tatt vare på enda mens generasjonene bodde sammen…

Først etter et bondeoppgjør mellom staten og bøndene på begynnelsen av 70 tallet, der bøndene skulle nærme seg industriarbeideren i lønn, gjennom statlige bondeoppgjør, begynte nedlegginngen av bruk og igjengroingen av kulturlandskapet i Norge.
Siden har nedleggingen av bruk og igjenngroingen av kulturlandskapet aksellerert i takt med den økste levestandarden og gjennomføringen av alskens kommunistlignendene samvirker betalt over skatteseddelen av Ola og Kari…..

Når jeg i dag reiser til Surnadal over Kvanne-Røkkum og runder over Eidet og ser liene opp fra flatbygden i Surnadal opp mot Normarka, er det til å gråte av…
Hele nordsiden av Surnadal var før som en naturoase for øyet av allsidig vegetasjon med velstelte småbruk og litt større…
I dag er alt dette rasert, og man ser denne forbannede ubrukelige tilplantede granskogen helt nedenfra og opp hele lia fra Glærum i vest og østover så langt øye kan se… Det er så stygt at jeg har ikke ord for det… Surnadal på solsiden er langt på vei visuelt ødelagt av kunstig plantet granskog….

Deler av teksten i Vårsøg burde ha vært skrevet om….

Kommer man så nærmere og går seg turer i det landskapet man lekte og hadde en god og trygg oppvekst sammen med, blir man om mulig enda mer deprimert…
Alt har snart vokst til der man ikke kommer til med en 10 tonns traktor.. Enger som før var en fryd for øye og en lekeplass for oss barn, er i dag et villniss av skog eller tilplantet av denne forbannede grana med kullsvart skogbunn med død vegetasjon av mangel på lys…

Og hele forfallet startet for fullt etter det nevnte bondeoppgjøret med staten på begynnelsen av 70 tallet…. Jeg minnes vel også at bøndene selv sa at de måtte ha mer å leve av for å holde kulturlandskapet i hevd. Siden den gang har ethvert lønnsoppgjør mellom staten og bøndene resultert i enda flere nedleggelser av bruk, og i enda mer gjengroing og rasering av kulturlanskap..Og alltid har bøndene hevdet at de måtte HA MER, HA MER var for å hindre nettopp det..

Så jeg trur ikke Ola og Kari lenger har så stor tru på dette med å holde kulturlanskapet i hevd…

I 2002 var jeg på en reise ned gjennom flere land i Europa. Der fikk jeg igjen minnene fra min egen barndom fra Surnadal tilbake…. Altså i EU klarer de det utenforlandet Norge ikke klarer..

Jeg anbefaler at landbruksministeren ringer UNESCO og får hele land satt på verdensarvlisten… Altså ikke røre bare se…

Vel, det er vel andre mekanismar og organisasjonar i samfunnet vårt som har verka meir lønsdrivande enn bøndene. Når den økonomiske utviklinga har vore som den har vore, skulle det strengt tatt berre mangle at dei som produserer maten vår og som ikkje akkurat har nokon åtte til fire-jobb har nokolunde same kjøpekraft som andre. Som sjølvstendige næringsdrivande er det også ein fordel å kunne vita at renter og avdrag på lån som er tekne opp for å gjera framtidsretta investeringar faktisk kan betalast.

Apropos granfelt: Der er eg einig. Desse felta utgjer ikkje akkurat den vakraste delen av naturen vår… Hyldbakk har eit godt dikt om dette, hugsar ikkje kva det heiter i farten.

Annonse